cz | en

statut

STANOVY RADY PRO MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

                                                                                                                                                                              I.      Účel 

Rada pro mezinárodní vztahy ("Rada") je nevládní instituce usilující o rozšiřování politických, hospodářských, kulturních a společenských styků, znalostí a vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím cílem je podporovat rozvoj evropské politické kultury a porozumění mezi národy, přispívat k překonání všech forem politické, etnické, náboženské či jiné nesnášenlivosti a pěstovat vědomí odpovědnosti za vývoj ve světě. Za tímto účelem organizuje Rada nejrůznější aktivity a může zakládat i jiné entity. 

                                                                                                                                                            II.      Název a sídlo 

 • 1. Název Rady je Rada pro mezinárodní vztahy.
 • 2. Sídlem Rady je Praha 2, Apolinářská 6.  

   

III.      Členství v Radě, práva a povinnosti členů 

 • 1. Počet členů Rady by neměl převýšit čtyřicet
 • 2. Členy Rady přijímá výbor rozhodnutím většiny všech svých členů
 • 3. Členové Rady jsou oprávněni:
 • a) získávat informace o činnosti Rady,
 • b) účastnit se akcí pořádaných Radou,
 • c) účastnit se plenárního zasedání a rozhodovat na něm.
 • 4. Členové Rady jsou povinni se starat o dobrou pověst Rady.
 • 5. Členství v Radě je čestné, zaniká smrtí člena nebo jeho rezignací. 

                                                                                                                                                          IV.      Orgány Rady 

 • 1. Vrcholným orgánem Rady je plenární zasedání.
 • 2. Výkonným orgánem Rady je výbor. 

                                                                                                                                                   V.      Plenární zasedání 

 • 1. Plenární zasedání svolává jednou za kalendářní rok předseda Rady.
 • 2. Plenární zasedání:
 • a) schvaluje koncepci Rady na příští rok,
 • b) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Rady za předchozí rok.
 • 3. První plenární zasedání bude svoláno přípravným výborem do poloviny roku 1994. 

                                                                                                            

VI.      Rozhodování plenárního zasedání 

 • 1. Plenární zasedání rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud není vysloveně stanoveno jinak.
 • 2. Plenárního zasedání se účastní členové Rady osobně nebo v zastoupení jinými členy Rady. 

                                                                                                                                                           VII.      Výbor Rady 

 • 1. Výbor Rady je výkonným orgánem Rady.
 • 2. Výbor se skládá ze 7 členů Rady. Funkční období je neomezené. První členy výboru jmenuje přípravný výbor. Členství ve výboru lze ukončit rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů výbor, nebo rezignací člena. Další členy výboru určí výbor rozhodnutím nadpoloviční většiny všech jeho členů.
 • 3. Výbor zejména:
 • a) mění a doplňuje status,
 • b) provádí koncepci a jiná rozhodnutí plenárního zasedání,
 • c) schvaluje rozpočet a závěrečný účet Rady,
 • d) řídí činnost aparátu Rady ,
 • e) přijímá členy Rady a klubu,
 • f) volí ze svého středu předsedu Rady (dále jen předseda),
 • g) volí sekretáře Rady (dále jen sekretář),
 • h) schvaluje program plenárního zasedání. 

                                                                      

VIII.      Způsob rozhodování výboru 

 • 1. Výbor rozhoduje na zasedání nebo mimo něj.
 • 2. Kvórum pro usnášeníschopnost tvoří polovina všech jeho členů. Rozhoduje se prostou většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pro rozhodnutí mimo zasedání je třeba hlasů nadpoloviční většiny všech členů výboru.
 • 3. Výbor svolává předseda. Má povinnost ho svolat vždy, kdy o to požádá většina jeho členů.
 • 4. Jestliže výbor rozhoduje mimo zasedání (rozhodování per rolam), rozhoduje z podnětu předsedy výboru. Předseda zajistí, aby k rozhodnutí měl každý člen písemný podklad. K rozhodnutí musí mít každý člen alespoň jeden den. Předseda zajistí, aby se u něho veškeré hlasy shromáždily a do jednoho dne poté informuje členy o výsledku. 

                                                                                                   

IX.      Předseda, sekretář a aparát Rady 

 • 1. Předseda zastupuje Radu a plní povinnosti uložené mu těmito stanovami.
 • 2. Sekretář Rady zajišťuje provoz a odpovídá výboru za hospodaření Rady, stojí v čele aparátu Rady.
 • 3. Na návrh sekretáře schvaluje výbor osazenstvo aparátu Rady. Stanoví i jeho povinnosti a způsob odměňování. 

                                                                                                                                                     X.      Přípravný výbor 

Členové přípravného výboru:

 • 1. Jiří Dienstbier
 • 2. Dr. Luboš Tichý
 • 3. Dr. Radomír Dočekal 

Do doby ustavení výboru Rady vykonává přípravný výbor jeho funkce. 

                                                                                                           

XI.      Klub pro mezinárodní vztahy 

 • 1. Při Radě se zřizuje Klub pro mezinárodní vztahy ("Klub"). Členem klubu se mohou stát fyzické a právnické osoby bez ohledu na své státní občanství a sídlo.
 • 2. Členství v klubu vzniká rozhodnutím výboru Rady po zaplacení členského příspěvku. Výši členského příspěvku určí výbor Rady. 

                                                                                                                                        XII.      Zásady hospodaření 

 • 1. Zdrojem majetku Rady jsou příspěvky, dary, výnosy a jmění Rady, dotace a příspěvky do rozpočtů.
 • 2. Rada je oprávněna nabývat majetek a disponovat s ním podle rozhodnutí svého výboru.
 • 3. Jmění Rady je určeno k plnění účelu Rady podle těchto stanov a k zajištění vlastních provozních potřeb v souladu s těmito stanovami. 

                                                

XIII.      Uspořádání majetku pro případ zániku Rady 

Pro případ zániku Rady přejde majetek na některou organizaci s humanitárním posláním a to podle rozhodnutí výboru. 

V Praze dne 17. 2. 1994 

___________________________                             __________________________

Jiří Dienstbier                                                 Luboš Tichý  

____________________________

Radomír Dočekal

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.